Eyl C3 Bcl Turan Leyla Gibi H C4 B1 C3 A7k C4 B1rsa Ve Mecnun Gibi Yansa Tanbur Taksiminecati Samanc C4 B1